Tie­to­suo­ja­se­los­te

Päi­vi­tet­ty: 11.12.2021

Yh­teys­hen­ki­lö

Sivustoa ylläpitää Aino Laineen tu­kiyh­dis­tys

tu­kiyh­dis­tys@ainolaine.fi

0504402520

Ul­vi­lan­tie 17a b 29, 00350 HKI

Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

Aino Laine

aino@ainolaine.fi

Re­kis­te­rin­pi­to ja hen­ki­lö­tie­to­jen tallennus

Yh­tey­den­ot­to­lo­mak­keet tal­len­ta­vat sen si­säl­tö­kent­tiin syötetyt tiedot sekä lä­het­tä­jän IP-osoitteen. 

Hen­ki­lö­tie­to­jen tal­len­nuk­sen tarkoitus

  • Yh­tey­den­pi­to Aino Laineen kam­pan­jas­ta kiin­nos­tu­nei­den tahojen kanssa

Net­ti­si­vun eväs­te­käy­tän­nöt

Seu­raa­vas­sa tietoa tämän sivuston eväs­te­käy­tän­nöis­tä: mitä tietoja net­ti­si­vul­la kerätään ja miksi.

Mitä evästeet (=cookies) ovat?

Kuten useimmat net­ti­si­vut, myös tämä sivusto käyttää evästeitä. Ne ovat pieniä tie­dos­to­ja, jotka selaimesi tallentaa lait­teel­le­si pa­ran­taak­seen sivuston käyt­tö­ko­ke­mus­ta. Lisää tietoa eväs­teis­tä löydät esi­mer­kik­si Wi­ki­pe­dias­ta.

Eväs­tei­den käytöstä

Evästeitä käytetään tällä si­vus­tol­la alla ku­va­tuil­la tavoilla. Va­li­tet­ta­vas­ti useim­mi­ten ei ole mah­dol­lis­ta estää eväs­tei­den käyttöä ilman, että myös niiden mah­dol­lis­ta­mat toi­min­nal­li­suu­det estetään. Eväs­tei­den käyttö onkin näin ollen suo­si­tel­ta­vaa mikäli et ole täysin varma tar­vit­set­ko niitä tai jos ne mah­dol­lis­ta­vat palvelun jota käytät.

Tällä si­vus­tol­la käytössä olevat evästeet:
  • Sivuston toiminnan kannalta vält­tä­mät­tö­mät evästeet Näiden eväs­tei­den avulla pidetään huolta sivuston pe­rus­toi­min­nal­li­suuk­sien kuten na­vi­gaa­tion toi­min­nas­ta.
  • Lo­mak­kei­siin liittyvät evästeet Kun lähetät viestin yh­tey­den­ot­to- tai kom­men­toin­ti­lo­mak­keel­ta, evästeet voidaan asettaa muis­ta­maan tietosi, jolloin sinun ei tarvitse syöttää niitä uudestaan joka kerta.
  • Kolmannen osapuolen evästeet Käytämme Google analytics -kä­vi­jä­seu­ran­ta­pal­ve­lua
Eväs­tei­den käytön estäminen

Voit estää eväs­tei­den käytön selaimesi ase­tuk­sis­ta (li­sä­tie­toa löydät selaimesi ohje/help -valikosta). Huo­mioit­han, että eväs­tei­den käytön esto selaimen ase­tuk­sis­ta vaikuttaa sekä tämän että muiden käyt­tä­mie­si sivujen toi­min­taan.

Muilta sivuilta upotettu sisältö

Tämän sivuston ar­tik­ke­lit voivat sisältää upotettua sisältöä (esi­mer­kik­si videoita, kuvia, ar­tik­ke­lei­ta jne.). Toisilta si­vus­toil­ta tuodun upotetun sisällön avaaminen on ver­rat­ta­vis­sa siihen, että vie­rai­li­ja itse kävisi kolmannen osapuolen si­vus­tol­la.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seu­ran­tae­väs­tei­tä ja mo­ni­to­roi­da vuo­ro­vai­ku­tus­ta­si upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuo­ro­vai­ku­tuk­sen seuranta jos ja kun olet kir­jau­tu­nut käyt­tä­jä­nä si­vus­tol­le

Tietojen käsittely ja kä­sit­te­li­jät

Tietoja ei luovuteta sään­nön­mu­kai­ses­ti muille tahoille kuin re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­le.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ul­ko­puo­lel­le.

Tietojen kä­sit­te­lys­sä nou­da­te­taan huo­lel­li­suut­ta ja kä­si­tel­tä­vät tiedot suojataan asian­mu­kai­ses­ti. Sivuston yl­lä­pi­tä­jä huolehtii siitä, että tietoja kä­si­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja vain niiden työn­te­ki­jöi­den toimesta, joiden työn­ku­vaan se kuuluu.

Tietojen säi­ly­ty­sai­ka

Hen­ki­lö­tie­to­ja säi­ly­te­tään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa yh­tey­den­pi­toa varten. Tiedot pois­te­taan kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen.