Sai­raan­hoi­ta­ja, diplomi-insinööri ja moderni demari – ja nyt myös alue­val­tuu­tet­tu Länsi-Uu­del­la­maal­la.

Länsi-Uudenmaan aluevaltuustossa kuulun demareiden valtuustoryhmään. Lisäksi sain luottamuspaikan Palvelut ja resurssit -lautakunnasta, jossa aloitan ensin varajäsenenä ja vuoden 2023 syksyllä siirryn varsinaiseksi jäseneksi loppukauden ajaksi. 

1642266322104_aino-vaalikuva-vaaka-hoitaja-1-me.jpg

Olen ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­nen ja va­paa­eh­tois­työ­tä tekevä äiti


Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen sai­raan­hoi­ta­ja ja diplomi-insinööri. Minulla on ym­mär­rys­tä, rohkeutta ja tapana tarttua toimeen. Teen kaikkeni, jotta meillä olisi jatkossa in­hi­mil­li­nen, toimiva ja kes­tä­väl­lä pohjalla oleva ter­vey­den­huol­to.

"Teen kaikkeni, jotta meillä olisi jatkossa ter­vey­den­huol­to, johon voin olla tyy­ty­väi­nen."

Työskentelen HUS Psy­kiat­ria­kes­kuk­ses­sa van­husp­sy­kiat­ri­sel­la osastolla. Äimä ry:n vapaaehtoisena ohjaan uupuneiden ja masennukseen sairastuneiden äitien vertaistukiryhmää. Järjestökentän kokemusta minulla on myös Parasta Lapsille ry:n ja ja SPR:n toiminnasta. Ennen alanvaihtoani sairaanhoitajaksi opiskelin orgaanista kemiaa ja DI:ksi valmistuttuani tein tutkimusta Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulussa.


Lähdin ehdokkaaksi aluevaaleissa 2022, koska sosiaali- ja terveydenhuollon resurssit ovat kestämättömän tiukilla. Lähdin ehdolle tekemään kaikkeni, jotta tilanteeseen saadaan muutos -- jotta me terveydenhuollon ammattilaiset voimme jatkaa ammatissamme ja tehdä vastedeskin työtä jota rakastamme. Tämä oli minun ensimmäinen kosketukseni politiikkaan ja olen iloinen, että uskalsin tehdä hypyn tuntemattomaan. Kampanjatiimin kanssa tehty sinnikäs kampanjointi tuotti loistavan tuloksen, sain yli 1000 ääntä ja minut valittiin aluevaltuutetuksi historian ensimmäisissä aluevaaleissa!


Sairaanhoitajana olen kutsumusammatissani ja nautin ihmisten kanssa työskentelystä. Näen kuitenkin ympärilläni hoitajien uupumuksen, riittämättömät resurssit, kiireen ja ylitöiden painamisen, jotta rahat riittävät elämiseen. Herää huoli terveydenhuollon henkilökunnan loppuunpalamisesta. Ei tilanne tällaisena voi jatkua! 

Työn ja va­paa­eh­tois­työn ja uuden luot­ta­mus­toi­me­ni hoi­ta­mi­sen ohessa saan iloa per­hees­tä­ni ja luonnosta


Olen kahden pienen lapsen äiti ja minut voi bongata rattaiden kanssa kul­ke­mas­sa Tapiolan ym­pä­ris­tös­sä, leik­ki­mäs­sä leik­ki­puis­tois­sa tai meren rannasta tut­ki­mas­sa mitä 1- ja 4-vuotiaat mil­loin­kin pitävät kiin­nos­ta­va­na. Vapaa-aikanani harrastan laulua sekä yk­sin­lau­lu­na että kuoroissa. Luonnossa ret­kei­lem­me koko perheen voimin. 

Aino Laine tyttärensä kanssa luonnossa

Minulta on kysytty, miksi valitsin puo­lu­eek­se­ni juuri SDP:n

Uutena po­li­tii­kas­sa jouduin pohtimaan, minkä puolueen ar­vo­maa­il­ma vastaa parhaiten omaani. Päädyin de­ma­rei­hin, sillä demarit ovat tehneet pit­kä­jän­teis­tä työtä julkisen ter­vey­den­huol­lon vah­vis­ta­mi­sek­si. Ihminen ja hy­vin­voin­ti ovat de­ma­rei­den po­li­tii­kan ydintä. Valinta juuri alue­vaa­leis­sa tuntui lopulta hyvin selvältä.


Minulle on tärkeää, että ter­vey­den­huol­lon perusta on julkinen. Yk­si­tyi­siä pal­ve­lun­tuot­ta­jia voidaan käyttää tuomaan jous­ta­vuut­ta tar­vit­taes­sa. Esi­mer­kik­si nyt korona-ajan hoi­to­vel­kaa pu­ret­taes­sa myös yk­si­tyi­siä tarvitaan. Kuitenkin esi­mer­kik­si las­ten­suo­je­lu ja vanhusten hoiva ovat Länsi-Uu­del­la­maal­la hä­lyt­tä­väs­ti yk­si­tyis­ten pal­ve­lun­tuot­ta­jien hallussa. Van­hus­ten­hoi­vas­ta jopa 90 % ja las­ten­suo­je­lus­ta 80 % on Espoossa yk­si­tyis­ten tuottamaa. Minä en näe hei­koim­mas­sa asemassa olevien hoivassa tilaa voi­ton­ta­voit­te­lul­le. Toi­vot­ta­vas­ti saamme hy­vin­voin­tia­lu­eel­la kurssia korjattua.


Minulle hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti yksi tär­keim­piä syitä lähteä ehdolle alue­vaa­leis­sa oli hoi­ta­ja­pu­lan hel­pot­ta­mi­nen ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­ta­krii­sin rat­ko­mi­nen. Uskon, että juuri de­ma­reil­la on paljon ym­mär­rys­tä ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­nan ah­din­gol­le - de­ma­reis­sa on runsaasti vai­kut­ta­ji­na ja päät­tä­ji­nä myös hoi­ta­ja­taus­tai­sia ihmisiä, kuten minä itsekin. Me ym­mär­räm­me, millainen ahdinko kentällä todella on.


SDP on minulle  kaikkien puolue - pidämme lasten, nuorten, perheiden, heikossa asemassa olevien, mie­len­ter­vey­son­gel­mais­ten, ikään­ty­nei­den, työi­käis­ten, vä­hem­mis­tö­jen ja ihan jokaisen puolta. En koe, että mikään ih­mis­ryh­mä on de­ma­reil­le toista tärkeämpi. Haluan olla puo­lu­ees­sa, joka tekee po­li­tiik­kaa meille kaikille ja pitää tästä maasta mah­dol­li­sim­man hyvää huolta.

Yh­teys­tie­dot

aino@ainolaine.fi

Olen mukana

Äimä logo
Tehy logo
Sairaanhoitajaliiton logo
Sosiaalidemokraattien slogan – Mitä sinulla on sydämellä?
1639563396096_cropped-demarinaiset_logo_punainen_tekstilla_04052020-me.png

Kuvat ja ku­vaus­re­kvi­siit­ta

1639562484591_Pelisan%20logo-me.jpg
1639562900237_tomi%20westerholm-me.jpg